เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศูนย์สิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) ในประเด็น“ความวิตกกังวลต่อการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร” และประเด็น “การดำเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตรายภายใต้โครงการการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะเพื่อบูรณาการการบริหารจัดการ และการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์  จันทึก ที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนจากส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมเสนอความคิดเห็น ณ ห้องการ์เด็น 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค  กรุงเทพฯ

ภาพ : ตระกูลศักดิ์  ศรีบุญรอด

ข่าว : นงนุช  ผ่องศรี

สำนักงานเขตดุสิต เข้าตรวจสอบการสุขาภิบาลอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กองกฎหมาย ม.สวนดุสิตประชุมชี้แจงการทำสัญญาจ้างให้กับบุคลากรศูนย์ฯลำปาง