ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เข้าตรวจสอบการสุขาภิบาลอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ครัวแบ่งอาหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ตามโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัยปีงบประมาณ 2560 ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบสภาพการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนทั้งด้านกายภาพและคุณภาพอาหารพร้อมจัดทำข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนทุกโรงเรียนทุกสังกัดและสถานศึกษาในพื้นที่ โดยมี เจ้าหน้าที่ งานอนามัยและสุขาภิบาล ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มสด. ครั้งที่ 7(9)/2560
ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมระดมความคิดเห็น(Focus Group) ประเด็น“ความวิตกกังวลต่อการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร” และ “การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย”