นายธงชัย ศรีดามา ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(9)/2560 โดยมีวาระการประชุมพิจารณา เรื่อง ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจาการประชุม ครั้งที่ 6(8)/2560  อัตรากำลังของสำนักงานตรวจสอบภายใน  รายงานการผลการตรวจสอบ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง,วิทยาเขต ฯลฯ ณ ห้อง Conference Room 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่  19 มิถุยายน 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)