นางสาวกมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ Monthly Sharing for THM Competencies Enhancement

และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สุกัญญา สมไพบูลย์ หัวหน้าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยาย ในหัวข้อ The Teacher as The Actor แสดงบทบาทความเป็นครูเพื่อการถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง” ให้กับกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ED TECH Fund) "