วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยอาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิตติ อาจารย์ประจำหลักสูตร ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการติดตามพัฒนาการ และรับฟังปัญหาของนักศึกษาต่อไป