วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยอาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิตติ อาจารย์ประจำหลักสูตร ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการติดตามพัฒนาการ และรับฟังปัญหาของนักศึกษาต่อไป 

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. ครั้งที่ 6(14)/2560
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดอบรมโครงการ Monthly Sharing for THM Competencies Enhancement ในหัวข้อ The Teacher as The Actor