ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  “ดอกดารารัตน์” 
ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560  ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต0-2244-5190

ประกาศกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. เรื่อง การจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อบรมบัลเล่ต์