ข้อแนะนำในการเดินทางเยือนประเทศยูเครนสำหรับชาวไทย-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใชเค่า K-สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรม และการพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 2-สำนักงานประสานงานเครือข่ายสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท)