ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อบริการวิชาการสังคม
การจัดอบรมโครงการหรือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ (PCL) 20 หลักสูตร