รายชื่อสมาชิกที่ครบกำหนด 5 ปี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560