รายชื่อสมาชิกที่ครบกำหนด 5 ปี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ: พัฒนาแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 (11,13 ก.ค.60)
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อบริการวิชาการสังคม