สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ: พัฒนาแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 (11,13 ก.ค.60)