เอกสารประกอบการสัมมนาวันที่ 6
เอกสารนำเสนอรายงานในการสัมมนา
แบบสอบถามความคิดเห็น ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560

ขอเรียนเชิญ และพิจารณาส่งบุคคลเข้าอบรม 1. หลักสูตรการจัดดารองค์กร 4.0 เพื่อรวมพลังขับเคลื่อน Thailand 4.0 ผ่านนวัติกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.0 2. หลักสูตร ผู้นำ 4.0 นวัตกรรมการบริหารจัดการประเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน บนเวทีโลก Believe Thailand 4.0-กระทรวงการคลัง
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ: พัฒนาแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 (11,13 ก.ค.60)