วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30-11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2560 เพื่อประสานการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานการจัดการศึกษาและการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ณ ห้องเขาใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก