ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 28(36)/2560  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง  แผนการร่างกฎหมายลำดับรองตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….  ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  14 กรกฎาคม 2560  (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)