แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีพลาสมาอาร์คทางความร่วมชั้นสูงสำหรับกำจัดของเสียเพื่อผลิตพลังงานทดแทน-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด-คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ