ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีพลาสมาอาร์คทางความร่วมชั้นสูงสำหรับกำจัดของเสียเพื่อผลิตพลังงานทดแทน-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม-สถาบันวิทยาการ สวทช.
แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา