ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีพลาสมาอาร์คทางความร่วมชั้นสูงสำหรับกำจัดของเสียเพื่อผลิตพลังงานทดแทน-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี