การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2560-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา-สถาบันวิทยาการ สวทช.
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม-สถาบันวิทยาการ สวทช.