ตารางกิจกรรมสำหรับนักศึกษารหัส 60 (ชั้นปีที่ 1) download

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง ) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ (ร่าง) เอกสารโครงการ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับสืบค้นสารสนเทศภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑๕๐ ชุด เป็นระยะเวลา ๔ ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Active GE Lecturers for Active Learning