ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(15)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2560 รายงานการชำระหนี้เงินกู้เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2560 ของโครงการโรงสีข้าว รายงานผลการนำเงินไปลงทุน  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 กรกฎาคม 2560  (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดสนทนากลุ่ม (Focus group) เรื่อง รูปแบบการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน:กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560