วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสนทนากลุ่ม (Focus group)ในการทำวิจัย เรื่อง รูปแบบการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน:กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์ วงค์นาม เป็นที่ปรึกษางานวิจัย และ ดร.วิโรจน์ พรหมสุด เป็นผู้ดำเนินการในการสนทนากลุ่มครั้งนี้ได้เชิญผู้มีประสบการณ์และมีภารกิจโดยตรงกับประเด็นการวิจัยดังกล่าวเข้าร่วมสนทนาเพื่อตรวจสอบและเสนอความสมบูรณ์ของรูปแบบที่เสนอโดยผู้วิจัย ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8(10)/2560
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. ครั้งที่ 7(15)/2560