รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(10)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย การติดตามความก้าวหน้าบุคลากรสายวิชาการที่ขอตำแหน่งทางวิชาการ กฎหมายลำดับรองที่มีผลบังคับใช้ จำนวน 3 ฉบับ การจ้างอาจารย์กรณีพิเศษ จำนวน 12 ราย ฯลฯ  ณ ห้องกาหลา  อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 กรกฎาคม 2560  (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )

โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “คนสวนดุสิต คุยกันบ้างสิ” หลักสูตรการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) เพื่อบริการวิชาการสังคม เรื่อง Startup SMEs การทำธุรกิจ SMEs ในสไตล์คนยุค Digital
เจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษาโรงเรียนการเรือน มสด. ร่วมกิจกรรม “ช่อง 3 สื่อถึงใจ ทำดอกไม้จันทน์ด้วยใจ ถวายพ่อหลวง”