รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยเวียดนาม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 กล่าวรายงานโครงการโดย ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรร่วมเป็นเกียรติ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ญานัช มะอาจเลิศ โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต และคณะ เป็นวิทยากรสาธิตการทำต้มข่าไก่และขนมลูกชุบ โดยกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูต กรุงฮานอย ร่วมกับ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน)  

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ให้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มสด. ครั้งที่ 3/2560