สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ ครั้งที่4 (สำหรับอาจารย์) หัวข้อ Active Learning : Simply to Variety และครั้งที่3 (สำหรับนักศึกษา) หัวข้อ ชีวิตผลิกผันจากดินสู่ดาว โดยมีนายณัฐวุฒิ ตันมณี เป็นผู้ดำเนินรายการ วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดทำโครงการตามแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย