สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดทำโครงการตามแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมชี้แจงความเป็นมา แนวทางในการดำเนินงาน และตอบข้อซักถาม วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมลำพอง 1 (ภาพ/ข่าว:พศิน) 

ผศ.กานดา  โต๊ะถม ประชุมบุคลากรนำเสนอและสรุปงานโครงการพัฒนางานวิชาการทางการศึกษาพิเศษ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนา Active Learning : Simply to Variety และ ชีวิตผลิกผันจากดินสู่ดาว