โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่แม่บท และปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS