โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่แม่บท และปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับสืบค้นสารสนเทศภายในห้องสมุด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 150 ชุด เป็นระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต