วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายก ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เพื่อใช้ประชุมการจัดทำร่างแผนการพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ณ ห้องประชุมเฟื่องขจร ชั้น 5 ห้อง 651 อาคารประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก  

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดนครนายก
ผศ.กานดา  โต๊ะถม ประชุมบุคลากรนำเสนอและสรุปงานโครงการพัฒนางานวิชาการทางการศึกษาพิเศษ