อาจารย์กฤษณ์ นวลจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านผู้พัฒนา/ผู้ผลิต เพื่อป้อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ด้าน Big Data Analytic ในหัวข้อ BigData with Hadoop โดยหลักสูตรนี้มุ่งหมายให้อบรมเข้าใจกระบวนการทำงานของระบบ รวมถึงเข้าใจเครื่องมือ และประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์ในทำงาน Big Data Analytic รวมถึงจะได้เรียนรู้คำสั่งจำเป็นต่อการดูแลระบบ การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางด้านธุรกิจ โดยอบรมตั้งแต่ วันที่ 24-27 ก.ค. 2560 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

สำนักวิทยบริการฯ ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อจัดทำ SWOT ของมหาวิทยาลัย
ฝ่ายแผนและกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัยประชุมเพื่อวิเคราะห์ SWOT Analysis ระดับมหาวิทยาลัย