คลิ๊กเพิ่มเติมที่  http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=293

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุ สิต เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับสืบค้นสารสนเทศภายในห้องสมุด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑๕๐ ชุด เป็นระยะเวลา ๔ ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๖๐
ประกาศรายชื่อโครงการฝึกอบรม Work Manual