ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 30(38)/2560  โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ .. ….  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์  .. ….  ฯลฯ ห้องประชุมลิขิต 1 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  26 กรกฎาคม 2560  (ภาพ/ข่าว: พศิน

โครงการ “คนสวนดุสิต คุยกันบ้างสิ” KM เรื่อง การออกแบบ Infographics เรียนรู้เทคนิคการออกแบบเพื่องาน Presentation 
มสด.ร่วมกับปภ. จัดฝึกอบรม "การพัฒนาความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉินและเตรียมตัวเมื่อเกิดสาธารณภัยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"