ประกาศ เรื่องการจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต-คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

การทำบัตรอนุญาตนำรถผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยฯ (เฉพาะบุคลากร)
สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา