เนื่องด้วยกองอาคารและสถานที่ ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านการจราจรและพื้นที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก (ประเภทบุคลากร) ได้หมดอายุเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น ทางกองอาคารและสถานที่ จึงขอแจ้งให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่มีความประสงค์จะทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก (ประเภทบุคลากร) มาทำบัตรอนุญาตฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยให้บุคลากรนำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกที่หมดอายุในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มาแลกบัตรใหม่พร้อมกรอกแบบฟอร์ม  และหากกรณีมีความประสงค์จะจอดรถบนลานจอดรถอาคาร ๑๒ ให้นำบัตรประจำตัวบุคลากร (ประเภทบัตรแข็ง) มาสแกนบัตรได้ที่กองอาคารและสถานที่ ทั้งนี้ บัตรดังกล่าวสามารถสแกนเพื่อขึ้น-ลง บนลานจอดรถอาคาร ๑๒ เท่านั้น ไม่สามารถอ่านการลงเวลาปฏิบัติงานได้

Download แบบฟอร์มสำหรับรถคันเดิม

Download แบบฟอร์มสำหรับรถคันใหม่