พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทรงเปิด “อาคารรัตนธัญญาหาร” (อาคารคลังอาหารสัตว์) ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่ออาคารฯ มีความหมายว่า “อาคารคลังอาหารสัตว์อันยอดเยี่ยม” และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร ในการนี้  ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ สำหรับ “อาคารรัตนธัญญาหาร ” จัดสร้างขึ้นโดย โครงการโรงสีข้าว สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก กองทัพบก เพื่อผลิตและเก็บหญ้าหมักจากหญ้าเนเปียร์ พันธุ์ปากช่อง  สำหรับเป็นคลังอาหารให้สัตว์เลี้ยงที่ประสบภัยพิบัติ ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกหญ้าเนเปียร์ 200 ไร่ โอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรผลการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ ในโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยศูนย์การเรียนรู้การปลูกข้าวอินทรีย์และแบบปราณีตและกรีนเทคโนโลยี  ซึ่งได้ให้บริการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแก่นักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรที่สนใจทั่วไป ,นิทรรศการของโครงการโรงสีข้าว สำนักกิจการพิเศษ ,โรงเรียนการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้อง วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก  จังหวัดนครนายก (ภาพ/ข่าว : กองประชาสัมพันธ์)

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ