ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ ประจาปี ๒๕๖๑

 

การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจาปี ๒๕๖๑ (การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม)2.1 ใบนำส่งและแบบสรุปเชิงชุมชน สังคม ปี2561

 

2.1 ใบนำส่งและแบบสรุปเชิงชุมชน สังคม ปี2561

2.2 แบบ จว.2 (แบบเสนอเชิงชุมชน สังคม) ปี2561

2.3 ตารางงบประมาณเชิงชุมชน สังคม ปี2561

2.4 แบบความร่วมมือ(เบื้องต้น)หน่วยงานพื้นที่