ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๑

 

การเปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจาปี ๒๕๖๑ (การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดาริ)

 

3.1 ใบนำส่งข้อเสนอตามแนวพระราชดำริ ปี2561

3.2 แบบฟอร์มสรุปตามแนวพระราชดำริ ปี2561

3.3 จว.3(แบบเสนอตามแนวพระราชดำริ)ปี2561

3.4 ตารางงบประมาณตามแนวพระราชดำริ ปี2561

3.5 แบบความร่วมมือหน่วยงานพื้นที่