ดาวน์โหลดข้อมูล คลิ๊ก

ตารางกิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาประจำเดือนสิงหาคม 2560

ผู้บริหาร มสด. เข้าชี้แจงแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และงบประมาณแผนงานบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ แจ้งสมาชิกเพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิก ที่มีอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560