คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการมสด.รักษ์สุขภาพรู้ทัน กันข้อเข่าเสื่อมโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการ รศ.ดร.นายแพทย์สาธิต เที่ยงวิทยาพร คณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช บรรยายในหัวข้อ “คริสตัล รู้ทันข้อเข่าเสื่อม” กิจกรรมโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี  (ภาพ/ข่าว:พศิน)

ผู้บริหาร มสด. เข้าชี้แจงแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และงบประมาณแผนงานบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-มสด.) ครั้งที่ 3/2560