กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการ  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดโครงการและบรรยายหัวข้อ “งานวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาองค์ความรู้ในรั้วสวนดุสิตในยุค The Digital Economy” รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี บรรยายหัวข้อ “เทคนิคการเป็นอาจารย์สวนดุสิตแบบมืออาชีพ” และนางสาวสุวิมล แมตสอง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล บรรยายหัวข้อ “ กฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรสายวิชาการ ” วันที่สองของการอบรม ผศ.ประทินพร แรมวัลย์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ บรรยายหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นในการบริหารจัดการทางการเงินสำหรับวัยทำงาน” และเสวนาหัวข้อ “เรื่องเล่าความเป็นสวนดุสิต” โดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ ที่ปรึกษาอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาพ/ข่าว:พศิน) 

โรงเรียนการเรือน มสด.จัดพิธีมอบทุนการศึกษา“ทุนเอมอร ปทุมมา”
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่8(17)/2560