ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์  ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา กล่าวต้อนรับและเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ มั่งศิริ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตรฯ  ณ ห้องประชุม KM อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตใน วันที่ 10 สิงหาคม 2560 (ภาพ:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด/ข่าว:สถาบันวิจัยฯ)

โครงการ รมป.2 จัดโครงการ “การนำองค์ความรู้สู่การพัฒนางานวิจัยในสาขาการศึกษาปฐมวัย” (กิจกรรมที่ 1 - 2)
“คนสวนดุสิต คุยกันบ้างสิ” หลักสูตรการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) เพื่อบริการวิชาการสังคม เรื่อง ออมอย่างไรให้ได้เงินล้าน