โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป.2) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนางานวิจัยในสาขาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมที่ 1 “การใช้ชุดสื่อเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21 สำหรับอบรมนักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ” โดยมี ดร.พรชุลี ลังกา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ชุดสื่อเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21” และกิจกรรมการระดมความคิดเห็น “แนวทางการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดสื่อเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย” ประกอบด้วย นิทาน เพลง ตุ๊กตา หนังสือป๊อบอัพ ณ ห้องประชุมกุมาริกา โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ และกิจกรรมที่ 2 “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชุดสื่อฯ” โดยการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดสื่อฯ กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารละอออุทิศ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และสรุปการจัดกิจกรรมการใช้ชุดสื่อเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 เพื่อจัดอบรมให้กับนักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ ในพื้นที่” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2560