มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเป็นนักศึกษา ครั้งที่ 11  ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีการจัดกิจกรรม SDU SPIRIT และกิจกรรมชวนน้องขึ้นควน  โครงการดังกล่าว เน้นการจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นสวนดุสิต เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีภาวะผู้นำ ทักษะ ชีวิตและเสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมนำ ความรู้ มีบุคลิกภาพดี  มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีกิจกรรมสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดพื้นที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเขาพระยอด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง อำเภอห้วยยอด