โรงแรงดุสิตพัทยา ได้จัดมหกรรมการแข่งขันสุดยอดผีมือนักให้บริการงานโรงแรมเมืองพัทยา โดยสมาคมโรงแรมไทย ภาคตะวันออก เพื่อยกระดับมาตรฐาน การให้บริการนักท่องเที่ยวเมืองพัทยาสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก (The Pattay Hospitaliy Challenge ๒๐๑๗) ในวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคหรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน การแกะสลักผักและผลไม้ ประเภททีม มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๓ คน ในธีม “ตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙” ผลการแข่งขัน ได้เหรียญทองที่คะแนน 92.5 คะแนน A Gold Medal (Free-Style Fruit& Vegetable Live Competition (Team of 3) และการแข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้ ประเภทบุคคลในธีม “ตามรอยพ่อหลวงรัชการที่ ๙” ผลการแข่งขัน ได้เหรียญทองที่คะแนน 93 คะแนน A Gold Medal (Free-Style Fruit& Vegetable Live Competition (Individual) ผู้ฝึกซ้อมและดูแลนักศึกษาตลอดการแข่ง โดยอาจารย์ ดร.สายบังอร ปานพรม