บรรยากาศการจัดกิจกรรมโครงการก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมที่ 3) วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฟังการบรรยายและฝึกกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง “แนวทางการดำรงชีวิตโดยปลูกฝังความเป็นครู และดำรงตนอย่างมีคุณค่า” และ “ภาวะการเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีม” โดยพระประภัทสร ปสนนจิตโต พระวิทยากร และในช่วง 19.00 น. กิจกรรม “ระลึกพระคุณแม่ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคม” ณ ห้องขจร 652 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก