ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “คนสวนดุสิต คุยกันบ้างสิ” หลักสูตรการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) เพื่อบริการวิชาการสังคม เรื่อง การตลาดในยุค Digital ขับเคลื่อนหน่วยงานด้วยการใช้ Digital Marketing โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภกร ปรุงศิลป์ชัยเป็นวิทยากรนำ KM ในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต