ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร รุ่นที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  นาคสัมฤทธิ์ , ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุเทพ  เชาวลิต , ผศ.ดร.ฐานะวัฒนา  สุขวงศ์ , ดร.กชกร  ชำนาญกิตติชัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการ และได้รับเกียรตาก ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล เป็นประธานกล่าวปิดงานและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าอบรม วันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน