ขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2560-กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัย Moscow State Technical University of Civil Aviation สหพันธรัฐเซีย ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิศวกรรมการบินและการบำรุงรักษาอากาศยานให้แก่นักศึกษาต่างชาติ-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขอเชิญร่วมกิจกรรมทางวิชาการ-มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช