มหาวิทยาลัย Moscow State Technical University of Civil Aviation สหพันธรัฐเซีย ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิศวกรรมการบินและการบำรุงรักษาอากาศยานให้แก่นักศึกษาต่างชาติ-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร บุคลากรภาครัฐยุคไทยแลนด์ 4.0-สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.
ขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2560-กรมส่งเสริมวัฒนธรรม