ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร บุคลากรภาครัฐยุคไทยแลนด์ 4.0-สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.