ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(16)/2560 มีวาระสำคัญ เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งรักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 สิงหาคม 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Technology-Based Learning”รุ่นที่8 และหลักสูตร “Python เบื้องต้น” รุ่นที่5
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมจัดบูธนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)