หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  และหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ หลักสูตร “Python เบื้องต้นด้วยโปรแกรม PyCharm Edu” รุ่นที่ 5 และหลักสูตร “การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Technology – Based Learning” รุ่นที่ 8  ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2560 โดยทีมวิทยากร ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ , อาจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ , ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ยอดมีกลิ่น , ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า , ผศ.วัชรากรณ์ เนตรหาญ , อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก , นางสาวสุจีปภา  ทองเนียม และนางสาวสุขทิพย์  สุขใส ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 5  อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)