การจัดสอบคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาอบรมของศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการสอนภาษา (SEAMEO RELC)-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับสมัครคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การประกวดเพื่อชิงรางวัลสิ่งแวดล้อมนานาชาติ EcoWorld ประจำปี 2017-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา