รับสมัครคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้มีรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช 2560 -มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การจัดสอบคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาอบรมของศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการสอนภาษา (SEAMEO RELC)-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา